Nederdutch

Geplaatst op mei 13, 2007 | Gearchiveerd onder Geen categorie | 1 Reactie

Geachte Redactie,

Als geloofsvol lezer van uw prachtige maandelijks vraag ik uw aandacht voor het volgende. De manier waarop steeds meer mensen hun Nederlands contamineren met Engels is een bloedige schaamte! Ik verzeker u, mensen reprimanderen om hun taalgebruik ligt niet in mijn natuur, maar het begint uit de hand te raken, dus ik voel dat het mijn plicht is als burger om uit te spreken. Al dat Engels, het begint een pijn in de nek te worden.

In het eerste nummer van de nieuwe vrije krant DAG las ik juist een kolom van iemand die het heeft over gadgets die ‘kont schoppen.’ Heilige poep! denk ik dan, zijn er nog mensen die hun moedertaal commanderen? Ik bedoel, iemand die zoiets schrijft is toch buiten zijn geest? Maar bewaar, deze linguïstiek landverrader is niet alleen! Jonge mensen spreken heel de tijd zo, nutendaags. In de krant, de andere dag, stond een artikel over Gretta Duisenberg, de weduwe van onze verscheiden nationale bankpresident. Er werd een beschrijving van haar persoonlijkheid gegeven en daarin stond onder anderen: ‘Small talk is niet haar ding.’ Wat de hel is dát!? Iemand die zo’n frase aan het papier committeert is toch van zijn schommelstoel? Die is toch al z’n knikkers kwijt? Zeker kun je toch op z’n minst proberen de schijn van logica een béétje op te houden? Deze arme graspol had evengoed kunnen schrijven: ‘Kleinpraat is not her thing’! Ik bedoel: doe het dan helemáál in het Engels! Of beter steeds: gebruik gewoon Diets! Dat heb je toch niet voor de kat z’n snorharen geleerd? Maar nee hoor, neuk de taal, denken ze, neuk de regels, want regels zuigen. Als de boodschap maar aan de overkant komt.

Zoals jongsters tot elkaar spreken tegenwoordig! ‘Bij de weg,’ zeggen ze dan, ‘kroegkruipen is niet echt mijn kopje thee, maar ik geef het een schot. Zie je later krokodil!’ En dat is dan dus niet tong in wang bedoeld hoor, of één of andere vorm van binnenkant-humor, nee weg, het is hun normale, elke dag vernaculair!
‘Neem het gemakkelijk, ouwe’ zeggen ze dan, ‘dat is gewoon miks en metsj, kut en peest.’
Het spijt me, maar ik vind dat dus echt ridiculeus. Want wat is er te worden van onze propere taal?
‘Ontspan man,’ zeggen ze dan, ‘neem een koeltablet. Taal is een levend ding, weet je?’

Er is geen ontkennen dat, punt goed genomen, dat moet ik ze geven, maar ook levende organismen kunnen op een zeker punt natuurlijk in een monstrositeit verdraaien. Ook zag ik recentelijk een aankondiging van een boek genaamd ‘Brekend Nieuws’. Dat is toch de limiet? Als wij hier nu geen stop op stellen, gaat onze gekoesterde nationale taal aan het einde van de dag voor altijd door de afvoer. En dan kunnen we ook onze cultuur vaarwel zoenen.
Zo vandaar dat ik deze rode vlag hijs.
Red onze geboortetong!
Dat is alles voor nu, ik heb mijn stuk gezegd.

Oprecht,
Drs. Wierd Duk,
Nederlands-leraar te Bathmen (Ov.)

Reacties

Eén reacties to “Nederdutch”

 1. Michel Keijzers on april 23rd, 2010 11:41

  Hallo Jan,

  Doe er mee wat je wil.

  Groeten,

  Michel

  NIEUW NEDERLANDS
  —————-

  Doel
  ====
  Het versimpelen van de Nederlandse taal zonder in te boeten aan duidelijkheid.
  Veel Nederlanders hebben problemen met o.a. werkwoordsvervoegingen, maar ook met meervoud en grammaticaregels. In dit voorstel wordt geprobeerd om voor zoveel mogelijk van deze vaak onnodige regels een alternatief te bieden.

  De regels worden per type uitgelegd en de regels worden direct gebruikt vanaf het moment waarop ze worden beschreven.

  Het huidig (abn) Nederlands wordt Huidig Nederlands (hn) genoemd en de nieuwe regels Nieuw Nederlands (nn).

  Afkortingen
  ===========
  abn: Algemeen beschaafd nederlands
  hn: Huidig Nederlands
  nn: Nieuw Nederlands
  zn: Zelfstandig naamwoord
  vtt: Voltooid tegenwoordige tijd
  vvt: Voltooid verleden tijd

  Spelling
  ========

  SP1: Woorden worden geschreven zoals ze worden uitgesproken. Dit geldt met name voor buitenlandse woorden.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Gevaren Gevaare
  Computer Kompjoeter
  Champignon Sjampieon
  Boten Boote
  Botten Botte

  SP2 (volgend uit SP1): Dubbele medeklinkers worden gespeld als een enkele medeklinker en klinkers die als een lange klank worden uitgesproken worden ook dubbel geschreven.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Gassen Gase
  Boten Boote
  Botten Bote
  Gaven Gaave

  SP3 (volgend uit SP1): De ‘n’ aan het eind van een wordt die niet wordt uitgesproken wordt ook niet gespeld.)

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Gassen Gase
  Botten Bote
  Boten Boote
  Gaven Gaave

  SP4 (Volgend uit SP1): De x wordt gespeld als ‘ks’. De x verdwijnt dus uit het alfabet.
  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Taxi Taksie

  SP5 (Volgend uit SP1): De (griekse) y wordt gespeld als ‘ie’ of ‘i’ afhankelijk van de uitspraak.
  De letter y verdwijnt dus uit het alfabet.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Xylofoon Ksieloofoon
  Etmylogie Etmieloogie
  Gymp Gimp

  SP6: De (lange) ij wordt gespeld als ‘ei’ indien uitgesproken als ‘ij’.
  In dien uitgespesproken als ‘i’ dan wordt gewoon een ‘i’ geschreven.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  IJsbreker eisbreeker

  SP7 (volgens SP1): Een ‘d’ aan het eind van een woord wordt als gespeld als ‘t’.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Tand tant

  SP8: Een ‘au’, ‘auw’ en ‘ouw’, ‘ow’ worden allen gespeld als ‘ou’.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Auto outoo
  Gauw gou
  Vrouw vrou

  SP9: Een ‘ieuw’ wordt als ‘iew’ gespeld.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Nieuw niew

  SP10: Een ‘c’ wordt geschreven als ‘k’.
  ‘ci’ wordt als ‘sj’ geschreven om hiermee een trema te voorkomen.
  ‘ch’ wordt als gespeld als ‘g’ of als ‘sj’ indien de uitspraak zo is.
  De letter c verdwijnt dus het het alfabet.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Kachel kagel
  School sgool
  Champignon sjampieon
  Clown kloun
  Efficient efiesjent
  Chapeau sjapoo
  Chroom groom

  SP11: Een ‘q’ wordt geschreven als ‘k’ of ‘kw’ afhankelijk van de uitspraak. De q verdwijnt dus uit het alfabet.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Aquaduct Aakwadukt
  Quarantaine Karantene

  SP12: In plaats van een ‘v’ wordt een ‘f’ gespeld. De v verdwijnt dus uit het alfabet.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Vis fis
  Vrolijk frolik
  Via fia
  geven geefe

  SP13: In plaats van een ‘z’ wordt een ‘s’ gespeld. De z verdwijnt dus uit het alfabet.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Zand sant
  Zomer soomer
  Zien sien

  SP14: Het omdraaien van de persoonsvorm en werkwoord bij een vragende zin wordt niet meer gedaan. Een vraagteken geeft een vragende zin aan en de stijging aan het einde van de zin laat dit horen.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Is het warm? het is warm?

  Conclusie: de letters c, q, v, x, y, z verdwijnen uit het alfabet; het heeft nu dus 20 letters.

  Samengestelde woorden
  =====================
  SW: Deze worden altijd los geschreven. Het trema is hierbij dus ook overbodig geworden. (in combinatie met werkwoordsvervoegingsregels later)
  Ook worden geen meervoudsvormen gebruikt bij samenstellingen als eerste deel ervan.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  zee:eend see eent
  bessensap bes sap
  kilometer kieloo meeter
  wereldzee:en weerelt seee

  Zelfstandige naamwoorden
  ========================
  ZN1: Meervoud: De uitgang ‘en’, ”s’ en ‘s’ worden gespeld als ‘y’ als los woord er achter.
  Het alfabet heeft nu dus weer 21 karakters.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  twee auto’s twee outooy
  vier assen fier asy
  boten booty
  auto’s outooy
  Ik heb twee auto’s verkocht: ik hep twee outooy ferkogt
  Ik heb auto’s verkocht ik heb outooy ferkogt
  Wereldzeeen weerelt seey

  Werkwoorden
  ===========
  WW1: In plaats van vervoegingen in de tegenwoordige tijd wordt het hele werkwoord gebruikt

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Ik loop ik loope
  Hij loopt hei loope
  Hij gaan hei gaan
  hij is hei sein

  WW2: In plaats van vervoegingen in de verleden tijd wordt het hele werkwoord gebruikt voorafgaand met ge-.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Ik loop hk geloope
  Hij loopt hei geloope
  Hij gaat hei gegaan
  Hij is hei gesein
  Wij zijn wei gesein

  WW3: In plaats van vervoegingen in de voltooid tegenwoordige of verleden tijd wordt het hele werkwoord gebruikt voorafgaand met gege-.
  (het verschil tussen vtt of vvt is niet interessant).

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Ik heb gelopen ik gegeloope
  Hij heeft gelopen hei gegeloope
  Hij is/was gegaan hei gegegaan
  Hij is/was geweest hei gegesein
  Wij zijn geweest wei gegesein

  WW4: Werkwoorden worden direct na het voorwerp geplaatst.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Ik ben daar geweest ik gegesein daar

  WW5: Het verwijderen van ‘ver’ en andere toevoegingen voorafgaand aan een werkwoord waarbij het zonder deze toevoeging ook duidelijk is, is verplicht.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Kun je mij dat aangeven? kune jei mei dat geefe?
  Versimpelen van de taal simpele fan de taal

  WW5: Een volledige zin begint altijd met een voorwerp gevolgd door een werkwoord.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  In Parijs is de conferentie gehouden de konferentie gegehoude in Pareis
  Het pakket is netjes gegeven het paket gegegefe is netjes

  Telwoorden
  ==========
  TW1: Telwoorden worden per duizendtal benoemd. De uitgang -tig en -honderd en het getal tien verdwijnt hierdoor.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Een een
  Negen nege
  Tien een nul
  Elf een een
  Twaalf een twee
  Negentien een nege
  Twintig twee nul
  zevenenvijftig feif seefe
  achthonderdriee:entachtig acht agt drie
  tweehonderdzeventien duizend vierhon- twee een seefe duisent fier ses agt
  derd achtenzestig
  tweehonderdmiljoen twee nul nul miljoen
  dertigmiljard vijfenzestigmiljoen drie nul miljart ses feif miljoen

  Rangtelwoorden
  ==============
  RT1: In plaats van rangtelwoorden wordt het normale telwoord gebruikt.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Derde plaats drie plaats
  Ik heb de derde plaats gehaald ik gegehaale drie plaats

  Bijvoeglijke naamwoorden
  ========================
  BN1: Bijvoeglijke naamwoorden worden niet verbogen.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Dat is een mooi huis dat sein een mooi huis
  Dat is een aardige vrouw dat sein een aardig frou
  Dat zijn aardige vrouwen dat sein aardig frouy

  BN2: Bijvoeglijke aardrijkskundige woorden worden niet verbogen.

  hn nn
  ————————————— ————————————
  De amerikaanse president De Ameerika preesiedent

  Hoofdletters
  ============
  HL1: Hoofdletters worden niet gebruikt. Een punt/vraagteken/uitroepteken bepaalt het einde van de zin. Hoofdletters bij bv. eigennamen/aardrijkskundige namen voegen niets toe aan de betekenis.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Dat heeft jan mooi gedaan jan gegedoen dat mooi
  Parijs is een mooie stad pareis sein een mooi stat

  Aanwijzend voornaamwoorden
  ==========================
  AV: ‘Deze’ wordt gespeld als ‘dit’, ‘die’ als meervoud van ‘dat’ wordt geschreven als ‘dat’

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  deze tekst dit tekst.

  Lidwoorden
  ==========
  LW1: Het lidwoord ‘het’ wordt vervangen door ‘de’.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  het mooie schip de mooi sgip

  Tegenstellingen
  ===============
  TS1: Tegenstellingen beginnen altijd met on- (i.p.v. zoals in het hn soms met in). Ook zijn hiermee alle tegenstellingwoorden onnodig.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  Lelijk onmooi
  Klein ongroot
  Ineffici:ent onefiesjent

  Verkleinende/vergrotende trappen
  ================================
  VT1: Trappen worden vervoegd op de volgende manier:
  – Kleinste trap: on …erst
  – Verkleinende trap: on …er
  – Vergrotende trap: … er
  – Grootste trap: … erst
  Hiermee verdwijnen dus ook automatisch alle woorden als ‘kleiner’, ‘langer’, ‘lelijker’ en elke tegenstelling.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  het kleinst gewicht de ongrooterst gewigt
  het kleiner gewicht de ongrooter gewigt
  het klein gewicht de ongroot gewigt
  het groot gewicht de groot gewigt
  het groter gewicht de grooter gewigt
  het grootst gewicht de grooterst gewigt

  Hulptekens
  ==========
  HT1: Het koppelteken mag gebruikt worden om uitspraak duidelijk te maken.

  hn nn
  ————————————— ———————————–
  nucleair nuuklee-er

  Tekst zoals in het begin maar dan in het nn
  ===========================================
  Doel in het nn
  ————–
  doel
  ====
  de fersimpele fan de neederlants taal sonder in te boete aan duidelikheit. feel neederlandery hebbe proobleemy met o.a. werk woort ferfoegingy, maar ook met meer fout en gramaatieka reegely. in dit foorstel worde geproobeere om foor soo feel moogelik fan dit faak onoodige reegely een alternatief te biede.

  de regely worde geuitlege per tiepey en de regely worde gebruike pas fanaf de moment waar op se worde sgreife.

  de huidig nederlants worde huidig nederlants (hn) genoeme en de niewe reegely niew nederlants (nn).

  met friendeleik groety

  miesjel keisers

  Tweede voorbeeldtekst
  =====================
  HN

  Obama en Medvedev tekenen ontwapeningsverdrag

  De Amerikaanse en Russische president, respectievelijk Barack Obama en Dmitri Medvedev, hebben donderdag in Praag een nieuw verdrag getekend dat hun nucleaire wapenarsenalen moet inperken.
  Het aantal kernwapens dat beide landen bezitten, wordt volgens het verdrag in de komende zeven jaren aanzienlijk ingekrompen.

  NN

  oobaama en metfeedef teekenen onwaapening ferdrag

  de ameerieka en rusland preesident, respektiefelik barak oobama en dmmietrie metfeedef, hebe donderdag in praag een niew ferdrag getekene dat hun nuuklee-er wapey arsenaaly moete inperky. De aantal kern wapeny dat beide landy besitte, worde folgens de ferdrag in de komen seefe jaary aansienlik gekrimpe

Laat een bericht achter